ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 28ธันวาคม 2561

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 28ธันวาคม 2561

โรงเรียนบ้านมะขาม  ซึ่งเป็นโรงเรียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนชั้น อนุบาลถึงประถามศึกษาปีที่6  อีกทั้งงบประมาณมีจำนวนจำกัด    จึงมีความลำบากที่จะพัฒนาห้องน้ำของโรงเรียนที่ปัญจุบันชำรุดทรุดโทรมและยังไม่พอกับจำนวนนักเรียน   ทางโรงเรียนได้ทราบข่าวการมอบทุนในการพัฒนาสถานศึกษา  จึงได้ทำเรื่องมายังบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด เพื่อนำทุนไปปรับปรุงห้องน้ำให้กับนักเรียน ร่วมต่อยอดการศึกษาได้ที่… ชื่อบัญชี  โรงเรียนบ้านมะขาม ธนาคาร  เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ขุขันธ์ เลขที่บัญชี ...

Read More

ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561

ออกอากาศ  วันพฤหัสบดีที่ 27  ธันวาคม 2561

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยบริการขุขันธ์ เนื่องจาก จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่กว้างและมีเขตหลายอำเภอ การเดินทางมาเรียนที่ศูนย์ใหญ่ จึงเป็นปัญหาสำหรับเด็กพิการ ทางศูนย์จึงเปิดให้มีการบริการหน่วยอำเภอขุขันธ์ แต่งบประมาณในการบริหารจัดการมีไม่เพียงพอ และขาดแคลน ทั้งอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการ และหน่วยบริการขุขันธ์ตั้งอยู่ในโรงเรียนที่ยุบไปแล้ว น้ำ-ไฟ ถูกตัด แต่ศูนย์การศึกษาพิเศษเล็งเห็นว่าเด็กพิการไม่ใช่ภาระทางสังคมจึงต้องพัฒนาเด็กพิการ แต่ด้วยงบที่จำกัด จึงทำให้การพัฒนาหน่วยย่อยขุขันธ์มีความยากลำบาก ทางบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัด เล็งเห็นความสำคัญ...

Read More

ออกอากาศ วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561

ออกอากาศ วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม ตั้งอยู่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ำ ทำให้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในทุกปี จึงทำให้ห้องประชุมที่เป็นห้องทำกิจกรรมของโรงเรียนได้รับความเสียหาย  และทางโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามได้ทราบข่าวการมอบทุนจากบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด จึงได้ทำเรื่องเข้ามาขอทุนเพื่อไปปรังปรุงเทพื้นห้องประชุมให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันการท่วมของฝนที่ตกเพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมในห้องประชุมของโรงเรียน  บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ขอมอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้กับโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำเงินไปปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาต่อไป...

Read More

ออกอากาศ วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561

ออกอากาศ  วันอังคารที่  25 ธันวาคม 2561

โรงเรียนบ้านดอยติ้ว จังหวัด น่าน เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง เดินทางลำบาก และเป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารโรงเรียนบ้านดอยติ้วประสบปัญหาการพังทลายของหน้าดินเพราะโรงเรียนอยุ่บนเขาและประสบปัญหากับระบบน้ำดื่ม เพราะน้ำที่ใช้ทุกวันเป็นน้ำปะปาภูเขา และทางโรงเรียนจะปรับปรุงโรงฝึกงานให้กับเด็กนักเรียนชั้น ป.6 ถึง ม.3 และทางโรงเรียนทราบข่าวการมอบทุน จึงทำเรื่องขอทุน เพื่อนำไปปรุงโรงฝึกงาน เทปูนปรับหน้าดินเพื่อลดความเสี่ยงการทลายของหน้าดิน ทำระบบน้ำดื่มให้ถูกสุขลักษณะ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดอยติ้ว บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ขอมอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านดอยติ้ว...

Read More

ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 24ธันวาคม พ.ศ.2561

ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 24ธันวาคม พ.ศ.2561

โรงเรียนภูคาวิทยาคม จังหวัด น่าน เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง เดินทางลำบาก และเป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร เป็นโรงเรียนพักนอน เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยม  จึงทำเรื่องขอทุนมายังบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว เพื่อนำไปปรับปรุงโรงครัวสำหรับนักเรียนพักนอน และซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในห้องสมุด ร่วมสนับสนุนต่อยอดการศึกษาได้ที่ ชื่อบัญชี    เงินบำรุงสถานศึกษา โรงเรียนภูคาวิทยาคม ธนาคาร  เพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.)สาขา ปัว เลขที่บัญชี             0125 6257...

Read More

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 21ธันวาคม พ.ศ.2561

ออกอากาศ     วันศุกร์ที่ 21ธันวาคม พ.ศ.2561

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป้ง จังหวัด น่าน เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง เดินทางลำบาก และเป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร มีความขาดแคลน งบประมาณในการพัฒนาสถานศึกษา  จึงทำเรื่องขอทุนมายังบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว เพื่อนำไปปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ให้กับนักเรียนและชุมชนได้ใช้ร่วมสนับสนุนต่อยอดการศึกษาได้ที่ ชื่อบัญชี     กองทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน  บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่งธนาคาร         เพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.)สาขา ปัวเลขที่บัญชี    0200 6050...

Read More