ออกอากาศ 2561, ออกอากาศ พฤศจิกายน 2561

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

น้องโชกุนเด็กพิการ…ที่น่าสงสาร

ผู้ด้อยโอกาศ 1.ด.ช.วันชาติ ศิริโอวาท (น้องโชกุน)  อายุ  3  ปี 4 เดือน พิการด้านสมอง,สติปัญญา,ร่างกาย

2. นายคาร ศิริโอวาท อายุ 42 ปี บิดา   3.นายบุญธรรม ศิริโอวาท  อายุ 73 ปี (ปู่)

4. นางฝาง ศิริโอวาท อายุ 68 ปี ( ย่า ) 5.นางสาวขวัญทิพย์ แก้วกอง อายุ 25 ปี ( มารดาผู้ดูแลน้องโชกุน)

ที่อยู่ ม.10 บ้านสันป่าเป้า ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

น้องโชกุน อายุ 3 ปี 4 เดือน มีความผิดปกติด้านสมองตั้งแต่กำเนิด และมีความผิดปกติทางด้านร่างกาย

คือ กระดูกสันหลังมีลักษณะคดงอ แขนขาจะมีลักษณะเหยียดเกร็งอยู่ตลอดเวลา ตาข้างซ้ายมองเห็นได้เป็น

ปกติแต่ตาข้างขวามองเห็นเลือนราง ไม่สามารถพูดคุยสื่อสารกับบุคคลรอบข้างได้ การดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

ต้องมีพ่อและแม่คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันน้องโชกุนเข้ารับการรักษาความผิดปกติทางด้านร่างกาย

และตรวจพัฒนาการที่โรงพยาบาลพะเยา เดือนละ 1 ครั้ง มีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด 5 คน  มีพ่อนายคาร ศิริโอวาท

อายุ 42 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คนเป็นแม่ คือนางสาวขวัญทิพย์ แก้วกอง อายุ 25 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพ

เนื่องจากต้องดูแลน้องโชกุนอย่างใกล้ชิดและมีโรคประจำตัวคือไทรอยด์เป็นพิษ 3.ปู่ชื่อ นายบุญธรรม ศิริโอวาท

อายุ 73 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพเนื่องจากมีโรคประจำตัวคือต่อมลูกหมากโต 4.ย่าชื่อ นางฝาง ศิริโอวาท อายุ 68 ปี

ไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจากมีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งครอบครัวของน้องโชกุน

มีฐานะยากจนมาก เพราะมีแค่พ่อของน้องโชกุนที่สามารถทำงานหาเลี้ยงครอบครัวได้เพียงคนเดียวและมีรายได้ที่

ไม่แน่นอน ครอบครัวไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง รายได้ของครอบครัวในแต่ละเดือนจะมาจากเบี้ยผู้สูงอายุของ

ปู่กับย่า และเบี้ยคนพิการของน้องโชกุนเองเท่านั้น จึงขอวอนผู้ใจบุญช่วยน้องโชกุนเด็กน้อยผู้น่าสงสารนี้ด้วย

ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่…

ชื่อบัญชี   น.ส.ขวัญทิพย์    แก้วกอง (แม่)  หรือน.ส.ชื่นนภา ขันธพันธ์(ครูศูนย์ฯ)  หรือ น.ส.อนงค์   ศรีธิโอวาท(ผู้ใหญบ้าน)

ธนาคาร     ออมสิน   สาขา ดอกคำใต้  เลขที่บัญชี   0202-5178-0845

Standard