ออกอากาศ    วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2560

ออกอากาศ    วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2560

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ตะปู บนดอยสูงที่ห่างไกล รายล้อมด้วยหมู่บ้านชาวไทยภูเขาชนเผ่ากะเหรี่ยง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ตะปูเพราะการศึกษา เป็นรากฐานที่สำคัญ ถึงแม้เด็กนักเรียนจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแค่ไหน ก็ควรจะได้รับโอกาสเช่นกัน บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัด จึงได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียน บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัด ขอมอบเงินจำนวน 2 แสนบาทให้กับโรงเรียนบ้านแม่อมกิ ห้องเรียน สาขาบ้านแม่ตะปู เพื่อนำไปพัฒนาสถานศึกษาต่อไป ร่วมสนับสนุนต่อยอดการศึกษาได้ที่ ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่อมกิ ธนาคาร ออมสิน สาขา ท่าสองยาง เลขที่บัญชี...

Read More

ออกอากาศ   วันพุธ ที่  27  ธันวาคม  2560

ออกอากาศ   วันพุธ ที่  27  ธันวาคม  2560

โรงเรียนบ้านเสี้ยว  จ.น่าน มีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน 448 คน แม้จะเคยพลาดในสิ่งที่คาดหวังแต่ก็ยังคงไม่เคยหมดสิ้นความหวัง  ท่านผู้อำนวยการเอกสิทธิ์ผู้ที่ไม่ เคยท้อต่ออุปสรรค จนทำให้โรงเรียนบ้านเสี้ยวที่ห่างไกลความเจริญแห่งนี้ได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนา โรงอาหารที่ทรุดโทรมและซ่อมแซมพื้นผิวถนนทางเดินภายในโรงเรียนเมื่อได้รับทุนสนับสนุนทางโรงเรียน ก็ได้เร่งนำงบประมาณส่วนนี้ไปพัฒนาซ่อมแซมโรงอาหารที่ชำรุดและถนนทางเดินให้นักเรียนได้ใช้อย่างปลอดภัย บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ขอมอบทุนจำนวน200,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านเสี้ยว จ.น่าน...

Read More

ออกอากาศ   วันอังคาร ที่  26 ธันวาคม 2560

ออกอากาศ   วันอังคาร ที่  26 ธันวาคม 2560

โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย  จ.น่าน โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยจังหวัดน่าน เป็นโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม นักเรียนส่วนใหญ่ที่นี่เป็นชนเผ่าม้งมีความเป็นอยู่ที่อึดอัดคับแคบเนื่องจากสถานที่ไม่มีเพียงพอต่อ จำนวนนักเรียนนอกสถานที่คับแคบแหล่งที่ผลิตอาหารกลางวันอย่างโรงเพาะเห็ดก็มีสภาพผุพัง และทรุดโทรม  ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ก็ยังขาดสื่อการเรียนรู้ของเด็กๆอีกหลายอย่าง บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ขอมอบทุนจำนวน200,000 บาท ให้กับโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้เจริญรุดหน้าและมีคุณภาพดียิ่งขึ้นต่อไป ร่วมสนับสนุนต่อยอดการศึกษาได้ที่ ชื่อบัญชี รร สมาคมพยาบาลไทย ธนาคาร...

Read More

ออกอากาศ  วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560

ออกอากาศ  วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560

โรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รถไฟมักกะสัน จังหวัดน่าน จากบริบทโดยรวมของโรงเรียนและชุมชน  ที่อยู่ในถิ่นทุระกันดาน จึงทำให้เกิดปัญหาความขาดแคลน เป็นอุปสรรคในการพัฒนาสถานศึกษา ซึงถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่ทางโรงเรียนต้องหาแนวทางแก้ไข เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัด จึงได้มอบทุนสนับสนุน ให้กับโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ที่ขอมา ต่อไปนี้ เด็กนักเรียน ก็จะมีห้องสมุดไว้ค้นคว้าหาความรู้ และมีห้องพยาบาลที่เหมาะสมกับการใช้งาน ถือเป็นการมอบโอกาสให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัด ขอมอบเงินจำนวน 2...

Read More

ออกอากาศ วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560

ออกอากาศ วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560

โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 จังหวัดน่าน โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 ที่ตั้งอยู่ใน ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6 มีจำนวนนักเรียนรวม 80คน ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แต่ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความจำเป็น จึงได้มอบทุน สนับสนุนให้แก่โรงเรียน  การจัดทำอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนในครั้งนี้ ถือเป็นโครงการที่ดี สำหรับนักเรียนและชุมชนที่จะได้มีโอกาสในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัด ขอมอบเงินจำนวน 2 แสนบาทให้กับโรงเรียนบ้านนาหนุน 2 จังหวัดน่าน เพื่อนำไปพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ต่อไป...

Read More

ออกอากาศ   วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560

ออกอากาศ   วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560

โรงเรียนเพียงหลวง 7 ต. งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาการศึกษา ถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งเป็นที่มาของ โครงการ “โรงเรียนเพียงหลวง”ปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อน โรงเรียน เพียงหลวง 7 แห่งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายของโครงการ  คือเรื่องของงบประมาณที่ขาดแคลน จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ บ.เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษามาโดยตลอด จึงได้มอบทุน 2 แสนบาทให้กับ รร.เพียงหลวง 7 ได้นำไปปรับปรุงสถานศึกษาให้เหมาะสมกับการพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้มีคุณภาพต่อไป ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษาได้ที่ ชื่อบัญชี  ...

Read More