คลังเก็บหมวดหมู่: ออกอากาศปี 2560

ออกอากาศ    วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2560

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ตะปู

บนดอยสูงที่ห่างไกล รายล้อมด้วยหมู่บ้านชาวไทยภูเขาชนเผ่ากะเหรี่ยง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านแม่อมกิ

ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ตะปูเพราะการศึกษา เป็นรากฐานที่สำคัญ ถึงแม้เด็กนักเรียนจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแค่ไหน

ก็ควรจะได้รับโอกาสเช่นกัน บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัด จึงได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียน

บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัด ขอมอบเงินจำนวน 2 แสนบาทให้กับโรงเรียนบ้านแม่อมกิ ห้องเรียน

สาขาบ้านแม่ตะปู เพื่อนำไปพัฒนาสถานศึกษาต่อไป

ร่วมสนับสนุนต่อยอดการศึกษาได้ที่

ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่อมกิ

ธนาคาร ออมสิน สาขา ท่าสองยาง เลขที่บัญชี 054-780-072-267