ออกอากาศ วันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2559

ออกอากาศ วันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2559

โรงเรียนบ้านป่าบง จ.เชียงราย โรงเรียนบ้านป่าบง จังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่งโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ เด็กนักเรียนที่นี่ มีเพียง 69 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กงบประมาณก็มีจำกัด จึงทำให้ขาดแคลน งบประมาณในการซ่อมแซมบันไดทางขึ้นอาคารเรียนที่มีสภาพทรุดโทรม ซึ่งอาจทำให้เกิด อันตรายกับนักเรียนได้ ทางผู้อำนวยการและคณะครู ได้ประชุมกันเพื่อหาทุนในการสร้างบันไดทางขึ้นอาคารเรียน และปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัยเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนได้ ทางโรงเรียน จึงได้เขียนโครงการขอทุนมายัง บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด...

Read More

ออกอากาศ วันพฤหัสที่ 28 ธันวาคม 2559

ออกอากาศ วันพฤหัสที่  28  ธันวาคม  2559

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม จ.นครราชสีมา ปัญญาคือแสงสว่างในโลก…แต่แหล่งเรียนรู้ของเด็กๆในโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ยังขาดแคลนอีกมาก เพราะโรงเรียนเล็กๆที่ห่างไกลแห่งนี้ เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ที่ต้องรองรับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารถึง144 คน โรงเรียนบ้านน้ำเค็มจึงได้เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนในการปรับปรุงห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและสร้างสรรค์ให้เด็ก   นักเรียน มีความ เจริญงอกงามทางด้านปัญญา   บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ขอมอบทุน 200,000 บาทให้กับ โรงเรียน บ้านน้ำเค็ม จ.นครราชสีมา ...

Read More

ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559

ออกอากาศ วันจันทร์ที่  26  ธันวาคม  2559

โรงเรียนบ้านสดอ จังหวัดสุรินทร์ จากปัญหาในเรื่องของอาคารสถานที่ที่ทรุดโทรมและไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน เพราะเป็นโรงเรียน ขยายโอกาส ที่มีจำนวนนักเรียนมากถึง 270 คน และอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ทางโรงเรียนบ้านสดอ จ.สุรินทร์ จึงจำเป็นต้องทำโครงการของบประมาณสนับสนุนมายังบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัด บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาจึงได้สนับสนุนโครงการของทาง โรงเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์แกเด็กนักเรียน    บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ขอมอบทุน ให้กับ โรงเรียนบ้านบ้านสดอ จ.สุรินทร์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพ่อหลวงสืบไป ร่วมสนับสนุนต่อยอดการศึกษาได้ที่ ชื่อบัญชี   ...

Read More

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559

ออกอากาศ   วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559

 โรงเรียนบ้านหนองคู โรงเรียนบ้านหนองคู จังหวัดสุรินทร์ เป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 243 คน แต่อาคารเรียนมีเพียงอาคารไม้หลังเก่า ที่สร้างตั้งแต่ ครั้งโรงเรียนก่อตั้งตั้งแต่ปี 2517   ด้วยสภาพอาคารเรียนที่ทรุดโทรม และ ผุพัง ทางผู้อำนวยการและคณะครู จึงร่วมกันคิดหางบประมาณ มาซ่อมแซม และบำรุงอาคารเรียนไม้หลังเก่าให้ดูมีสีสัน และดูสะอาดตา  ดังนั้นทาง โรงเรียนบ้านหนองคู จังหวัดสุรินทร์ จึงเขียนโครงการมาขอทุนสนับสนุนมายังบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ทางบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด...

Read More

ออกอากาศ วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2559

ออกอากาศ   วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2559

 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อสพป 40 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อสพป 40 จังหวัดศรีสะเกษ เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ประสบวาตภัย ถล่มเมื่อ ปี 2557 จึงทำให้อาคารโรงอาหารของโรงเรียนบ้านขี้เหล็กถล่มลงมาจนไม่สามารถใช้การได้ ปัจจุบันโรงอาหารมีสภาพทรุดโทรมผุพัง ระบบไฟฟ้าก็ไม่มี หลังคาก็แตกรั่ว ไม้ก็ผุเป็นรู เนื่องจากนำซาก ของอาคารเดิมมาต่อเติม ทำให้ทุกวันนี้นักเรียน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อสพป 40 ต้องอาศัยพื้นที่หน้าห้องเรียน ในการรับประทานอาหารกลางวัน   ด้วยเหตุนี้เองทางโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อสพป 40 จึงได้เขียนจดหมายมา ยังบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ทางบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด...

Read More

ออกอากาศ วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2559

ออกอากาศ  วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2559

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี  จังหวัด ศรีสะเกษ โรงเรียน บ้านสระบานสามัคคี จังหวัดศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่อยู่ห่างไกลความเจริญ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีเพียงอาคารปูน 2 ชั้นที่ใช้เป็นที่ทำการเรียนการสอนของนักเรียนตั้งแต่ ระดับชั้น อนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีความแออัดและคับแคบเป็นอย่างมาก ผู้อำนวยการและคณะครูจึงประชุมปรึกษากันเพื่อหางบประมาณมาแก้ไขกับปัญหาของโรงเรียนที่ขาดแคลน อาคารเรียน และอุปกรณ์ในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์  และด้วยความห่วงใยจากบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด จึงมอบเงินสนับสนุนเพื่อมอบโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสระบาน สามัคคี...

Read More