ออกอากาศ วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558

ออกอากาศ วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558

โรงเรียนบ้านจาน ต.หนองม้า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ คนเราจะมีความรู้ได้ต้องได้มาจากการค้นคว้าและการอ่าน แต่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านจาน เก่าและฝาผนังก็พังทรุดโทรม ไปตามกาลเวลา เพราะสร้างมานานมาก หนังสือภายในห้องมีเพียงไม่กี่เล่มที่ใช้งานได้ เพราะส่วนใหญ่ชำรุดเสียหาย เกือบหมด    ด้วยความปรารถนาดีจาก บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด จึงได้มอบทุนสนับสนุนให้กับโรงเรียนบ้านจาน เพื่อนำไปจัดทำห้องสมุดและเสียงตามสาย ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนถึงจะมีห้องสมุดใหม่แล้ว ทางโรงเรียนก็ยังขาดแคลนหนังสือและ อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องสมุดอีกเป็นจำนวนมาก จึงวอนขอผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคหนังสือ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้...

Read More

ออกอากาศ วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 

ออกอากาศ วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 

โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันสร้าง ซึ่งปัจจุบันก็ทรุดโทรมมาก เพราะสร้างมานานกว่า 20 ปี  เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ห้องสมุดไม่ได้จดทะเบียน เพราะ เป็นอาคารที่ได้รับมา จากการบริจาค จึงของบประมาณมาซ่อมแซมไม่ได้ จำเป็นต้องบริหารจัดการกันเองภายในโรงเรียน บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ขอสนับสนุนต่อยอดการศึกษา โดยมอบทุน 200,000 บาท ให้กับโรงเรียน บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนม์พรรษา 88 พรรษา...

Read More

ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 28  ธันวาคม 2558

ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 28  ธันวาคม 2558

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว  ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว เพราะปัญหาของผู้ปกครองและเด็กพิการที่มารับบริการที่ศูนย์เป็นเรื่องสำคัญ ที่ทางศูนย์ต้องเข้าไปดูแลแก้ไข จึงเกิดโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนพิการ ที่มีฐานะยากจน การดูแลเด็กพิการเป็นเรื่องที่ลำบากและมี ค่าใช้จ่ายสูง ปัจจุบันยังมีเด็กๆที่ต้องการความช่วยเหลืออีกมาก วอนผู้มีจิตเมตตาช่วยเหลือและสนับสนุนให้เด็กๆ ที่พิการได้รับโอกาสที่ดีในชีวิต ร่วมสนับสนุนต่อยอดการศึกษาได้ที่ ชื่อบัญชี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว (โครงการพิเศษ) ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว  เลขที่บัญชี   236 0 12190 1...

Read More

ออกอากาศ วันศุกร์ที่  25  ธันวาคม  2558

ออกอากาศ วันศุกร์ที่  25  ธันวาคม  2558

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.อุตรดิษถ์   ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิษถ์ โรงเรียนตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.อุตรดิษถ์ ได้ก่อตั้งศูนย์ขึ้นมา  ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่จะให้ศูนย์ดังกล่าว มีหน้าที่ให้การศึกษากับคนพิการ เพื่อเพิ่มโอกาส และศักยภาพของคนพิการ ให้มีพื้นฐานในการ ใช้ชีวิตได้ในอนาคต ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.อุตรดิษถ์  ได้ช่วยเหลือ และให้การศึกษา กับเด็กพิการ  เพื่อเตรียมความพร้อม และส่งผ่านไปยังโรงเรียนเรียนร่วมจำนวนมาก แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่มีความพิการ รุนแรง และต้องอาศัยเวลา และความอุตสาหของครู เพื่อจะดูแลเด็กๆ เหล่านี้ให้มีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้น...

Read More

ออกอากาศ  วันพฤหัสที่  24  ธันวาคม  2558

ออกอากาศ  วันพฤหัสที่  24  ธันวาคม  2558

โรงเรียนบ้านแม่ฮู้  ต.แม่สิน  อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย โรงเรียนบ้านแม่ฮู้  โรงเรียนเล็กๆ ที่มีนักเรียนพียง 70 คน  ที่อยู่ลึกเข้าไปในหุบเขา ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ที่แสนไกลในถิ่นทุรกันดาน ที่จัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลถึงระดับประถมปีที่ 6 ด้วยอยู่แสนไกล จึงขาดแคลน ไปเสียทุกสิ่ง  ทั้งครูผู้สอน  และอาคารสถานที่    แต่ก็ยังใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการเรียนการสอน ส่งเสริมให่เด็กๆ มีกิจกรรม  ผลิตสินค้าโอท็อปจากผลฟักข้าว และกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และยังมีการเรียนการ สอนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ DLTV ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน  ...

Read More

ออกอากาศ วันพุธที่  23  ธันวาคม  2558

ออกอากาศ วันพุธที่  23  ธันวาคม  2558

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก   ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 60ปี ที่โรงเรียนบ้านหนองตะแบก    อบรมบ่มเพาะลูกหลาน ให้เติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่า มาหลายรุ่น แต่ด้วยเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ชายขอบจังหวัดพิจิตรติดต่อ  จ.นครสวรรค์   การคมนาคมก็ไม่สะดวก ชุมชนก็มี เพียง 232 ครัวเรือน  นักเรียน 120 คน  ของที่นี่จึงแสนขาดแคลน   กับโครงการการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ DLTV  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน   เพื่อเสริมความขาดแคลนครูในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล และมีงบประมาณน้อย ก็เพื่อให้เด็กๆ ในที่ห่างไกลได้มีความรู้ทัดเทียมกับกับเด็กในเมือง จากนโยบายของรัฐ ในเรื่อง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้...

Read More