ออกอากาศ  วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557

ออกอากาศ  วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557

ด้วยความเป็นห่วงความปลอดภัยของนักเรียน   งานชิ้นแรกและเร็วด่วน ของผู้อำนวยการ สมรรถ อุดมทรัพย์ ก็คือ ซ่อมแซมอาคารเรียนที่ผุพัง  ซึ่งในขณะนั้นงบประมาณยังไม่รู้จะหาที่ไหน แต่ ความ ปลอดภัยของนักเรียนต้องมาก่อน     วันนี้โรงเรียนบ้านโนนถ่อน เปลี่ยนสภาพจากอาคารที่ผุพัง กลาย มาเป็นโรงเรียนที่เด็กนักเรียนอยากจะมาโรงเรียนทุกวัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผอ. สมรรถ อุดมทรัพย์ ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษาได้ที่ ชื่อบัญชี   โรงเรียนบ้านดนนถ่อน(เงินอุดหนุน) ธนาคาร  กรุงไทย  สาขาศีขรภูมิ  เลขที่บัญชี  331-1-13597-0      ...

Read More

ออกอากาศ  วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557

ออกอากาศ  วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557

โรงเรียนบ้านนาดี มีสุข  จ.มหาสารคาม ห้องพยาบาลมีความจำเป็นมากสำหรับโรงเรียนที่อยู่ในชนบท  โดยเฉพาะ โรงเรียนบ้านนาดี มีสุข อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  เด็กๆที่ป่วยที่ทางโรงเรียนไม่สามารถกลับไปบ้านได้    สาเหตุเพราะ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ออกไปรับจ้าง กว่าจะกลับก็เย็น จากปัญหาดังกล่าว  ทางโรงเรียนบ้านนาดี มีสุข ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม   ได้ขอความสนับสนุนจากบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ในการจัดสร้างเรือนพยาบาลใหม่ เพราะจะแก้ปัญหาให้แก่เด็กที่เจ็บป่วยได้อยู่ใกล้ๆครูจะได้ดูแลได้สะดวก ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผอ.บุญศรี          ไชยบุดดี ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษาได้ที่ ชื่อบัญชี  ...

Read More

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 26 ธ้นวาคม 2557

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 26 ธ้นวาคม 2557

จากสภาพการจัดการเรียนการสอน ให้เด็กพิการในจังหวัดประจวบ  พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่อยากให้ บุตรหลานได้รับการศึกษา  แต่มีขอบจำกัดในเรื่องสภาพร่างกายของบุตรหลาน  ซึ่งมีความรุนแรง  ที่ไม่ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  อีกทั้งระยะทางการเดินมารับบริการที่ศูนย์ฯก็ไกล  และค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางมารับบริการแต่ละครั้งก็เป็นจำนวนมาก  ส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียน  ทำให้ขาดโอกาสมาทำกายภาพบำบัด เพื่อพัฒนาทางร่างกายและสติปัญญา  อีกทั้งผู้ปกครองที่มีฐานะ ก็ยังไม่มั่นใจในการรับบริการของศูนย์  ซึ่งยัง มีอีกเป็นจำนวนมากปัญหาหาอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องงบประมาณ – กิจกรรมกลางแจ้ง    เด็กๆจะต้องมี...

Read More

ออกอากาศ วันพฤห้สบดีที่ 25 ธ้นวาคม 2557

ออกอากาศ วันพฤห้สบดีที่ 25 ธ้นวาคม 2557

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง   ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง ปัญหามากมายที่ต้องปรับปรุงและแก้ไข   ปัญหาที่เด่นชัด คือ เด็กในศูนย์ขาดโอกาสทางกายภาพบำบัด เพราะบุคคลากรทางศูนย์ยังขาดความรู้ความสามารถในเรื่องกายภาพ  เนื่องจากเด็กมีความผิดปกติแขน ขา อ่อนแรง ไม่สามารถเดินได้   ทุกวันนี้ได้วิทยาการพิเศษทางโรงพยาบาล  เข้ามาอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติ การกับครูศูนย์การศึกษาพิเศษ  ถึงแม้จะยากลำบากเพียงไรและเด็กนักเรียนที่เพิ่มจำนวนขึ้นในแต่ละปีนั้น ส่งผลกระทบมากมายต่อการจัดการเรียนการสอน   แต่ก็ไม่เกินความสามารถของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ในเมื่อหัวใจของคุณครูทุกคน ส่งใจถึงใจ ไปสู่เด็กพิเศษ   ...

Read More

ออกอากาศ วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557

ออกอากาศ วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557

โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ (ศรีประชาสรรค์) ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ปัญหาอุปสรรคของโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์   คือความขาดแคลนบุคลากรที่มาสอนเด็กนักเรียนเหล่านี้ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวง ยังโชคดีที่มีครูเกษียณอายุมาช่วยสอนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย   และความ เมตตาจากพระครูเจ้าอาวาสวัดบึงน้ำรักษ์   ช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนา  รวมทั้งการสนับสนุนจากเจ้าหน้า ที่ตำรวจมาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและกฎหมายที่ใกล้ตัวอีกด้วย ทุกวันนี้โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ไม่มีเครื่องกรองน้ำ  ไม่ถูกสุขลักษณะในการบริโภค อีกทั้งในภาคสนาม ยังขาดสนามกระตุ้นการพัฒนากล้ามเนื้อให้แก่เด็กนักเรียน ...

Read More

ออกอากาศ วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557

ออกอากาศ วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557

โรเงรียนบ้านเกาะไผ่ จ.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์  ปัญหาและอุปสรรค โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ เป็นปัญหาที่ต้องใช้งบประมาณ โดยเฉพาะอาคารเรียน ก็อยู่ในสภาพทรุดโทรม อีกทั้งยังขาดบุคลากรที่มาสอนเด็กนักเรียน รวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอน ยังขาดแคลนเป็นจำนวนมาก  สำหรับโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ ซึ่งเป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารแล้ว ปัญหาที่เด่นชัด โดยเฉพาะหน้าฝน มีความลำบากมาก โรงอาหารไม่มีกันสาด เด็กนักเรียนจะรับประมานอาหารก็ลำบาก และทางเดินเข้าห้อง น้ำก็ไม่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นปัญหาต้องรีบแก้ไขด่วน บริษัท เทพผดุงพร มะพร้าว จำกัด   ขอสนับสนุน โดยมอบทุน   200,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านเกาะไผ่...

Read More