น้องเจมส์เด็กพิการ…ที่น่าสงสาร

ผู้ด้อยโอกาศ 1.นายภาคภูมิ  แหลมไธสง  (น้องเจมส์) อายุ 16 ปี บกพร่องทางสติปัญญา

2.นางวราภรณ์  แหลมไธสง (มารดาผู้ดูแลน้องเจมส์) อายุ 47 ปี 3.นายเจริญ  สนิด (พ่อบุญธรรม) อายุ49ปี

ที่อยู่ หมู่ที่  2 หมู่บ้าน น้ำแป้ง ตำบล ขุนควร  อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา

 น้องเจมส์ อายุ  16 ปี  เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา พูดไม่ได้ พัฒนาการช้า ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

อาศัยอยู่กับแม่และพ่อเลี้ยง และตัวแม่เองนั้นเป็นไรคไทรอยด์ อาชีพของแม่นั้นคือ ทำสวนตามฤดูกาล เวลาแม่

ไปทำสวน – ทำไร่ น้องเจมส์ต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง ครอบครัวมีฐานะยากจน อาศัยเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน

แม่เลี้ยงดูน้องเจมส์เพียงลำพังมาโดยตลอดส่วนเบี้ยคนพิการที่น้องได้รับแม่นำเงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

จึงขอวอนความเมตตาจากท่านผุ้ใจบุญช่วยครอบครัวน้องเจมส์ด้วย

ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่…

ชื่อบัญชี   นางวราภรณ์  แหลมไธสง (แม่)  และนายวีรายุทธ   ศักดิ์สูง (นักพัฒนาฯ)  และน.สบุญสิตา  วงศรี (ครูศูนย์ฯ)

ธนาคาร  กรุงไทย  สาขา ปง เลขที่บัญชี  523-0-34048-7