ครอบครัวผู้พิการที่ห่างไกล

ผู้ด้อยโอกาส  เด็กหญิงศรัณย์พร  อภิชัยพรกุล และ สมาชิกในครอบครัว

นายเจริญ  อภิชัยพรกุล  อายุ 53 ปี  นางปาลินี  อภิชัยพรกุล  อายุ 41 ปี

นางสาวธิดา  อภิชัยพรกุล อายุ  20  ปี  เด็กหญิงศรัณย์พร  อภิชัยพรกุล อายุ  14  ปี

อยู่ที่  ตำบล ผาช้างน้อย อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา

ครอบครัวใหญ่ที่อยู่ห่างไกลความเจริญบนภูเขาสูง ครอบครัวนี้มีผู้พิการอยู่ด้วยกันถึง 3 คนคือน้องสี่พี่สาว

และยายเพราะเป็นครอบครัวใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมรายได้จึงไม่เพียงพอกับการดูแลและเลี้ยงดูทุกคนในบ้าน

เพราะมีลูกที่อยู่ในวัยเรียนและมียายพิการและที่สำคัญอยู่ห่างไกลจากความเจริญทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัว

แสนลำบาก น้อง 4 เด็กพิการที่สามารถมีโอกาสจะได้รับการรักษาและบำบัดฟื้นฟูเพียงแต่วันนี้ครอบครัวไม่มีทุนทรัพย์

จึงอยากให้ผู้ใจบุญทุกท่านเมตตาช่วยเหลือเด็กพิการเพื่อโอกาสในวันข้างหน้าและเพื่ออนาคตจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่

ชื่อบัญชี นายเจริญ อภิชัยพรกุล และ นายสมเกียรติ ยอดหล้า และ น.ส.บุญสิตา วงศรี

ธนาคาร กรุงไทย  สาขา ปง เลขที่บัญชี 523 0 34049 5