ชีวิตที่น่าสงสาร…ของสองแม่ลูกที่ยากไร้

ผู้ด้อยโอกาศ 1.นางขัน ใสสิน (ยายขัน) อายุ 66ปี ป่วยด้วยโรคชรา

2.นายกิม ใสสิน อายุ 45 ปี  บกพร่องทางสติปัญญา ที่อยู่  ม.4 ตำบลงิม อำเภอปง จ.พะเยา

ยายขัน  อายุ  66 ปี เป็นผู้สูงอายุที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย   หลังคดงอ แข้งขาไม่ค่อย

มีเรี่ยวแรง ลุกเดินค่อนข้างลำบาก สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ตัวเล็กผอมบาง แต่ไม่มีโรคประจำตัว เป็นหญิงหม้าย

สามีเสียชีวิตหลายปีแล้ว มีบุตรชาย 2 คน และบุตรสาว 2 คน เสียชีวิต 3 คน ปัจจุบันเหลือแต่เพียงบุตรชายคนเดียว

ไม่มีหลาน อาศัยอยู่ด้วยกัน 2 คน กับบุตรชายชื่อ นายกิม  ใสสิน อายุ 44 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้

วันละ 200 – 300 บาท แต่งานมีแค่อาทิตย์ละ ครั้งหรือสองครั้งเท่านั้น นายกิมบุตรชายดูเหมือนสติปัญญาไม่ปกติ

จึงไม่ค่อยมีคนจ้างให้ทำงาน รายได้จึงไม่ค่อยเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ฐานะยากจนมาก สภาพบ้านที่

อยู่อาศัยทรุดโทรม เวลาฝนตกสองคนแม่ลูกต้องหาหลบฝนในบริเวณบ้านที่หลังคาไม่รั่ว และบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ที่ดิน

ของคนอื่น จึงวอนขอความเมตตาจากผู้ใจบุญช่วยสองคนแม่ลูกที่น่าสงสารนี้ด้วย

ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่…

ชื่อบัญชี   กองทุนเพื่อนางขัน    ใสสิน โดย  นายมูลแก้ว    กินยา  (ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.งิม)  และ

นางศรีรุ่ง พุทธวงศ์ (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิม อ.ปง จ.พะเยา)  และ

น.ส.ปราณี   บุญหมั้น (เพื่อนบ้านที่คอยดูแล)

ธนาคาร   กรุงไทย  สาขา ปง เลขที่บัญชี  523-0-34040-1