โปรดกดไลค์ กดแชร์ ด้านล่าง ***

ออกอากาศ วันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2559

Posted by on ม.ค. 1, 2017 in ออกอากาศ เดือนธันวาคม 2559, ออกอากาศปี 2559 | 0 comments

ออกอากาศ วันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2559

โรงเรียนบ้านป่าบง จ.เชียงราย

โรงเรียนบ้านป่าบง จังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่งโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ เด็กนักเรียนที่นี่

มีเพียง 69 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กงบประมาณก็มีจำกัด

จึงทำให้ขาดแคลน งบประมาณในการซ่อมแซมบันไดทางขึ้นอาคารเรียนที่มีสภาพทรุดโทรม ซึ่งอาจทำให้เกิด

อันตรายกับนักเรียนได้ ทางผู้อำนวยการและคณะครู ได้ประชุมกันเพื่อหาทุนในการสร้างบันไดทางขึ้นอาคารเรียน

และปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัยเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนได้ ทางโรงเรียน

จึงได้เขียนโครงการขอทุนมายัง บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ขอมอบทุน 200,000 บาทให้กับ โรงเรียนบ้านป่าบง จังหวัดเชียงราย

เพื่อนำไปปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานที่ และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ร่วมบริจาคสนับสนุนต่อยอดการศึกษาได้ที่

ชื่อบัญชี เพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านป่าบง

ธนาคาร กสิกรไทย สาขา เชียงราย    เลขที่บัญชี 020-328510-8

ออกอากาศ วันพฤหัสที่ 28 ธันวาคม 2559

Posted by on ธ.ค. 27, 2016 in ออกอากาศ เดือนธันวาคม 2559, ออกอากาศปี 2559 | 0 comments

ออกอากาศ วันพฤหัสที่  28  ธันวาคม  2559

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม จ.นครราชสีมา

ปัญญาคือแสงสว่างในโลก…แต่แหล่งเรียนรู้ของเด็กๆในโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ยังขาดแคลนอีกมาก

เพราะโรงเรียนเล็กๆที่ห่างไกลแห่งนี้ เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ที่ต้องรองรับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารถึง144 คน

โรงเรียนบ้านน้ำเค็มจึงได้เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนในการปรับปรุงห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์

ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและสร้างสรรค์ให้เด็ก   นักเรียน มีความ

เจริญงอกงามทางด้านปัญญา   บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ขอมอบทุน 200,000 บาทให้กับ โรงเรียน

บ้านน้ำเค็ม จ.นครราชสีมา  เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการทำความดีเพื่อพ่อหลวงสืบไป

ร่วมสนับสนุนต่อยอดการศึกษาได้ที่

ชื่อบัญชี  บ้านห้วยน้ำเค็ม (เงินอุดหนุนอื่น)

ธนาคาร   กรุงไทย    สาขา ด่านขุนทด     เลขที่บัญชี    305  1  43522  8

ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559

Posted by on ธ.ค. 26, 2016 in ออกอากาศ เดือนธันวาคม 2559, ออกอากาศปี 2559 | 0 comments

ออกอากาศ วันจันทร์ที่  26  ธันวาคม  2559


โรงเรียนบ้านสดอ จังหวัดสุรินทร์

จากปัญหาในเรื่องของอาคารสถานที่ที่ทรุดโทรมและไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน เพราะเป็นโรงเรียน

ขยายโอกาส ที่มีจำนวนนักเรียนมากถึง 270 คน และอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ทางโรงเรียนบ้านสดอ จ.สุรินทร์

จึงจำเป็นต้องทำโครงการของบประมาณสนับสนุนมายังบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัด

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาจึงได้สนับสนุนโครงการของทาง

โรงเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์แกเด็กนักเรียน    บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ขอมอบทุน ให้กับ

โรงเรียนบ้านบ้านสดอ จ.สุรินทร์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพ่อหลวงสืบไป

ร่วมสนับสนุนต่อยอดการศึกษาได้ที่

ชื่อบัญชี    เงินอุดหนุนอื่นดรงเรียนบ้านสดอ

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สุรินทร์   เลขที่ 310 16 64066 0

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559

Posted by on ธ.ค. 22, 2016 in ออกอากาศ เดือนธันวาคม 2559, ออกอากาศปี 2559 | 0 comments

ออกอากาศ   วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559

 โรงเรียนบ้านหนองคู

โรงเรียนบ้านหนองคู จังหวัดสุรินทร์ เป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง

ประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 243 คน แต่อาคารเรียนมีเพียงอาคารไม้หลังเก่า ที่สร้างตั้งแต่

ครั้งโรงเรียนก่อตั้งตั้งแต่ปี 2517   ด้วยสภาพอาคารเรียนที่ทรุดโทรม และ ผุพัง ทางผู้อำนวยการและคณะครู

จึงร่วมกันคิดหางบประมาณ มาซ่อมแซม และบำรุงอาคารเรียนไม้หลังเก่าให้ดูมีสีสัน และดูสะอาดตา  ดังนั้นทาง

โรงเรียนบ้านหนองคู จังหวัดสุรินทร์ จึงเขียนโครงการมาขอทุนสนับสนุนมายังบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

ทางบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด จึงได้มอบทุนสนับสนุนการซ่อมแซมอาคารเรียนเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท

ให้กับทางโรงเรียนบ้านหนองคู เพื่อนำเงินไปพัฒนาการเรียนการสอนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ร่วมสนับสนุนต่อยอดการศึกษาได้ที่

ชื่อบัญชี   เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองคู

ธนาคาร กรุงเทพ สาขา ลำดวน   เลขที่บัญชี 611-027553-1

ออกอากาศ วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2559

Posted by on ธ.ค. 21, 2016 in ออกอากาศ เดือนธันวาคม 2559, ออกอากาศปี 2559 | 0 comments

ออกอากาศ   วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2559

 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อสพป 40

โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อสพป 40 จังหวัดศรีสะเกษ เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ประสบวาตภัย

ถล่มเมื่อ ปี 2557 จึงทำให้อาคารโรงอาหารของโรงเรียนบ้านขี้เหล็กถล่มลงมาจนไม่สามารถใช้การได้

ปัจจุบันโรงอาหารมีสภาพทรุดโทรมผุพัง ระบบไฟฟ้าก็ไม่มี หลังคาก็แตกรั่ว ไม้ก็ผุเป็นรู เนื่องจากนำซาก

ของอาคารเดิมมาต่อเติม ทำให้ทุกวันนี้นักเรียน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อสพป 40 ต้องอาศัยพื้นที่หน้าห้องเรียน

ในการรับประทานอาหารกลางวัน   ด้วยเหตุนี้เองทางโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อสพป 40 จึงได้เขียนจดหมายมา

ยังบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ทางบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจึงได้เล็งเห็น

ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงให้การช่วยเหลือ สร้างอาคารโรงอาหารเป็นจำนวนเงิน 200 000 บาทเพื่อให้นักเรียน

และบุคลากรได้มีอาคารโรงอาหารไว้ใช้รับประทานอาหารต่อไป

ร่วมสนับสนุนต่อยอดการศึกษาได้ที่

ชื่อบัญชี โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (อสพป40)

ธนาคาร กรุงไทย สาขา กันทรารมย์   เลขที่บัญชี  985-2-35578-3

ออกอากาศ วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2559

Posted by on ธ.ค. 21, 2016 in ออกอากาศ เดือนธันวาคม 2559, ออกอากาศปี 2559 | 0 comments

ออกอากาศ  วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2559

โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี  จังหวัด ศรีสะเกษ

โรงเรียน บ้านสระบานสามัคคี จังหวัดศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่อยู่ห่างไกลความเจริญ

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีเพียงอาคารปูน 2 ชั้นที่ใช้เป็นที่ทำการเรียนการสอนของนักเรียนตั้งแต่ ระดับชั้น

อนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีความแออัดและคับแคบเป็นอย่างมาก

ผู้อำนวยการและคณะครูจึงประชุมปรึกษากันเพื่อหางบประมาณมาแก้ไขกับปัญหาของโรงเรียนที่ขาดแคลน

อาคารเรียน และอุปกรณ์ในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์  และด้วยความห่วงใยจากบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

จึงมอบเงินสนับสนุนเพื่อมอบโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสระบาน สามัคคี จังหวัดสุรินทร์

เป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลความเจริญเพื่อนำไปสร้างอาคารเรียน และ จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับ

เด็กนักเรียนต่อไป

ร่วมสนับสนุนต่อยอดการศึกษาได้ที่

ชื่อบัญชี   โครงการบังแดดให้น้องโรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี

ธนาคาร เพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร (ธกส) สาขา ขุขันธ์   เลขที่บัญชี 0200-3432-4368

ออกอากาศ วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559

Posted by on ธ.ค. 19, 2016 in ออกอากาศ เดือนธันวาคม 2559, ออกอากาศปี 2559 | 0 comments

ออกอากาศ วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559

โรงเรียน บ้านสัมฤทธิ์ จ นครราชสีมา

เมื่อพายุวาตภัยพัดผ่านโรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา…ทิ้งไว้แต่ความเสียหาย

ของตัวอาคารและอุปกรณ์การเรียน จนไม่สามารถใช้งานได้   อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหล่านี้ เคยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

โลกกว้างของเด็กนักเรียน…แต่ตอนนี้ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติและยังขาดงบประมาณในการจัดซื้อเพื่อให้

เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน   แม้ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น เราจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้…..แต่เราสามารถที่จะช่วยเหลือ

ให้เด็กๆ   ได้รับการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ขอมอบทุน 200,000 บาทให้กับ โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ จ.นครราชสีมา  เพื่อสืบสาน

พระราชปณิธานในการทำความดีเพื่อพ่อหลวงต่อไป…….

ร่วมสนับสนุนต่อยอดการศึกษาได้ที่

ชื่อบัญชี         เงินอุดหนุนอื่น โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  สาขาพิมาย เลขที่บัญชี   0106  8257  1891

 

ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559

Posted by on ธ.ค. 19, 2016 in ออกอากาศ เดือนธันวาคม 2559, ออกอากาศปี 2559 | 0 comments

ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34 จ. ขอนแก่น
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น, 40170

 การศึกษาของเยาวชน เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกัน….แต่เมื่อโรงเรียนไทยรัฐวิทยา34 (บ้านกุดโง้ง)

ได้รับมอบหมายให้เป็นโรงเรียนแม่เหล็ก ที่ต้องรองรับนักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กที่ถูกยุบรวม….ทำให้โรงอาหารที่

คับแคบและทรุดโทรมอยู่แล้ว …จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณมาในครั้งนี้

ทางโรงเรียนจะนำไปต่อเติมโรงอาหารเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น  เพราะเราเชื่อว่าสุขอนามัยของเด็กๆ เป็น

พื้นฐานของร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่แจ่มใส พร้อมสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆต่อไป…..

 ร่วมสนับสนุนต่อยอดการศึกษาได้ที่

ชื่อบัญชี   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา34    (บ้านกุดโง้ง)  (เงินรายได้สถานศึกษา)

ธนาคาร กรุงไทย      สาขา  กระนวน   เลขที่บัญชี    415  0  46353  0

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559

Posted by on ธ.ค. 15, 2016 in ออกอากาศ เดือนธันวาคม 2559, ออกอากาศปี 2559 | 0 comments

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559

โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

นักเรียนทุกคนของโรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร จะต้องได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ…แต่โปรตีน

จากไข่ไก่ที่เด็กๆจะได้ฝึกเลี้ยงเองยังขาดแคลน เพราะโรงเลี้ยงไก่ของโรงเรียนมีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก

อาหารที่สดและสะอาดย่อมส่งผลดีกับเด็กๆ และความสะอาดของห้องน้ำห้องส้วมก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน…แต่ห้องน้ำ

ของโรงเรียนแห่งนี้สร้างมากว่า40ปีแล้ว… ทางโรงเรียนจึงอยากที่จะปรับปรุง ห้องนำ้ที่ถูกสุขลักษณะและอาหารที่ปลอด

สารพิษ ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อการเรียนรู้ของเด็กๆในโรงเรียนแห่งนี้ต่อไป

ทางบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด จึงมอบทุน 200,000 บาทให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร จ.สกลนคร

เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการทำความดีเพื่อพ่อหลวงต่อไป

ร่วมสนับสนุนต่อยอดการศึกษาได้ที่

ชื่อบัญชี   เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียน  บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

ธนาคาร         กรุงไทย    สาขา   สกลนคร   เลขที่บัญชี   412  1  55605  4

ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559

Posted by on ธ.ค. 15, 2016 in ออกอากาศ เดือนธันวาคม 2559, ออกอากาศปี 2559 | 0 comments

ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูลสาขาศรีคงคำ จ สกลนคร 1

ตั้งอยู่ที่   ตำบล ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ .สกลนคร