ชีวิตที่ยากไร้ของประจวบและแม่

ผู้ด้อยโอกาศ

1.นายประจวบ ไชยสิทธิ์ อายุ  20 ปี   พิการด้านร่างกาย และ สติปัญญา

2.นางสาวลำพึง ยกสมบัติ อายุ 57 ปี (มารดา)  ที่อยู่ ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

สองแม่ลูกที่แสนยากไร้ แม่รำพึง เลี้ยงลูกชายที่พิการมาเพียงลำพังเป็นเวลานาน กว่า 20 ปี หลักจากแยกทาง

กับสามีมานาน ฐานะทางบ้านยากจนมาก ทำมาหากินก็ลำบาก เพราะลูกชายช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องคอยดูแล

อย่างใกล้ชิด สภาพบ้านที่อยู่อาศัยก็เก่าทรุดโทรม กะเพรา หลังคารั่ว ฝนตก ต้องอยู่กันอย่างลำบาก ทุกวันนี้ แม่รำพึง

ไม่มีรายได้อะไร นอกจากเบี้ยยังชีพ ทำให้ 2 แม่ลูก ต้องอยู่กันแบบอดมื้อกินมื้อ

ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่…

ชื่อบัญชี        นางสาวลำพึง ยกสมบัติ และ นางบังอร ศรีละออง และ นางสาวสรัญญา คีรีวรรณ์

ธนาคาร      ออมสิน สาขา ชุมพลบุรี      เลขที่บัญชี    0202-5050-8452