ชีวิตอาภัพของน้องกัน

ผู้ด้อยโอกาส

นางสาววาสนา โคตะวิน อายุ 18 ปี ผู้พิการ และ นางนารี ใจมั่น อายุ 58 ปี มารดา

ที่อยู่ ตําบลท่าจําปี อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

น้องกันเด็กสาวที่พิการปัจจุบันอายุ 18 ปีแต่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองและดูแลตัวเองได้ทําร้ายที่

น่าสงสารคือบ้านของน้องกันมีความสุดโทรมก่อนหน้านี้น้องเคยได้รับการทําร้ายจากคนภายนอกแม่และ

ทางชุมชนจึงได้หาทางแก้ไขโดยช่วยเหลือทุนเบื้องต้นในการปรับปรุงบ้านให้เกิดความปลอดภัย ไม่ให้ใคร

มาทําร้ายน้องกันและไม่ให้น้องออกไปนอกบ้านเพื่อป้องกันอันตรายแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยดีเพราะขาดทุน

ทรัพย์แม่ของน้องกันไม่มีรายได้อะไรเพราะต้องดูแลลูกจึงอยากวอนขอผู้ใจบุญช่วยเหลือสองแม่ลูกที่ยากไร้

ในการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยและเพื่อให้การดํารงชีวิตและมีคุณภาพที่ดีขึ้น

ร่วมแบ่งปันน้ําใจได้ที่

ชื่อบัญชี นางนารี ใจมั้น และ นางกุลฑีรา เขื่อนคํา และ น.ส.กิรณา โชติพันธุ์

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา เลขที่บัญชี 672 7 94807 0